Một chút mệt mỏi với công việc và những mối bận tâm vặt vảnh, nên cần lắm ai đó bên cạnh đi ăn đi chơi để giải stress với mình. Qúa buồn phiền những ngày mưa rồi.